UBEZPIECZENIE

Zakres i przedmiot dobrowolnego ubezpieczenia  01.09.2019 do 31.08.2020   Wariant II bis

Suma Ubezpieczenia: 18 000   składka 43,82 zł płatna u wychowawcy do 25.10.2019

Śmierć w wyniku następstw nieszczęśliwego wypadku
Ochrona 24 godz/ h, na całym świecie
Śmierć – z powodu sepsy
Trwałe uszkodzenie ciała – wykaz w owu tabela wariant II bis
Trwały uszczerbek na zdrowiu z powodu zawału serca, krwotoku śródczaszkowe lub poważnego uszkodzenia ciała
Złamania kości lub zwichnięcia stawów – wykaz w owu
 
Usługi assistance
 
Pomoc medyczna:
1. Wizyta lekarza w miejscu pobytu ubezpieczonego
2. Wizyta ubezpieczonego u lekarza w placówce
3. Wizyta pielęgniarki w miejscu pobytu ubezpieczonego
4. Transport
 
Pomoc rehabilitacyjna i pielęgnacyjna:
1. Organizacja procesu rehabilitacji
2. Dostawa drobnego sprzętu rehabilitacyjnego lub medycznego
3. Dostawa leków
4. Domowa opieka pielęgniarska po hospitalizacji
 
Pomoc psychologa dla ubezpieczonego lub osób bliskich (w przypadku śmierci ubezpieczonego)
 
Infolinia medyczna i telefoniczna konsultacja z lekarzem Centrum Alarmowego
 
Korepetycje dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych (ale nie policealnych)
Zgon z powodu wrodzonej wady serca jednorazowe świadczenie w określonej w umowie wysokości  1000
Amputacja kończyny z powodu nowotworu złośliwego jednorazowe świadczenie w określonej w umowie wysokości 1000
Śmierć przedstawiciela ustawowego jednorazowe świadczenie w określonej w umowie wysokości  1000
Śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego 100% sumy ubezpieczenia określonej w umowie niezależnie od sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci w wyniku NW 10000
Poważne zachorowanie jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia  1000