Rada Rodziców


Numer konta Rady Rodziców: 
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
Konto numer: 46 2030 0045 1110 0000 0247 7530.
 

 

ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Szczecinku zaprasza na zebranie Szkolnej Rady Rodziców w dniu 30 09.2019 r.(poniedziałek) o  godz.17.00 - stołówka szkolna - obecność przedstawiciela każdej klasy obowiązkowa.
Na spotkaniu zostaną wybrane nowe władze Rady Rodziców oraz zostanie przedstawiony przez Dyrekcję szkoły program wychowawczo-profilaktyczny na rok szkolny 2019/2020.

 


ROK SZKOLNY 2018/2019
 

Zapraszamy na zebranie Rady Rodziców w poniedziałek, 17 grudnia o godzinie 18.00
                       Prezydium Rady Rodziców


ROK SZKOLNY 2017/2018

Dnia 19 marca (poniedziałek), o godzinie 17.00. odbędzie się walne zebranie Rady Rodziców. Serdecznie zapraszamy

 

 


 

 


Dnia 18 grudnia o godzinie 17.00 odbędzie się walne zebranie Rady
Rodziców.
Serdecznie zapraszamy


W czwartek, 28 września 2017, odbyło się walne zebranie Rady Rodziców. Gośćmi byli: Rafał Stasik - dyrektor szkoły i Marzena Szczerbińska - wicedyrektor szkoły, którzy przedstawili projekt szkolnego programu profilaktyczno-wychowawczego przygototowany przez Radę Pedagogiczną.
Dokonano wyboru prezydium Rady Rodziców. 

PREZYDIUM RADY RODZICÓW:

Anna Gliszczyńska - przewodnicząca
Barbara Miłaszewska - wiceprzewodnicząca
Bogusłwa Bartosik - seretarz
Zbigniew Białoch - skarbnik
Violetta Rosińska - członek
Małgorzata Białoch - członek
Paweł Miksza - członek


Wysokość składek wynosi:
- 15 zł - osoba,
- 20 zł - rodzeństwo.

Podział procentowy wpłacanych przez klasę składek:
- 60% wraca do klasy, 40% do dyspozycji Rady Rodziców - pod warunkiem wpłaty klasowej do końca lutego 2018;
- 50% wraca do klasy, 50% do dyspozycji Rady Rodziców pod warunkiem wpłaty klasowej do 30 kwietnia 2018.2 października odbyło się walne zebranie Rady Rodziców. Podjęto na nim uchwałę o przyjęciu szkolnego programu profilakyczno-wychowawczego.

Wybrano również członków Komisji Rewizynej:
- Kinga Gołubińska,
- Katarzyna Folc,
- Cezary Klamka.

 

 

 

 

 

 


 


Rok 2016/2017

 

Sprawozdania finansowe z działalności Rady Rodziców:


W środę, 7 grudnia 2016 roku, o godzinie 17.00 – odbyło się Walne Zebranie Ogółu Rodziców/Opiekunów Prawnych Uczniów Zespołu Szkół im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku. Gościem był dyrektor Zespołu Szkół, Rafał Stasik, który odpowiedział na pytania wystosowane do niego po poprzednim zebraniu Rady Rodziców. Prezydium RR przedstawiło sprawozdanie finansowe z działalności za rok szkolny 2015/2016. Uczestniczący w zebraniu podjęli uchwałę o jego przyjęciu.
Przypominamy o wpłacie składek: 15,00 zł – za jednego ucznia, 20,00 zł– za rodzeństwo lub więcej dzieci z tej samej Rodziny.
Procentowy podział kwot:
A) 60% do 40%, czyli 60% wpłaconej kwoty wraca do danej klasy, zaś 40% wpłaconej kwoty pozostaje w dyspozycji Rady Rodziców, pod warunkiem wpłaty 100% składki do 28 lutego 2017r.;
B) 50% do 50%, czyli 50% wpłaconej kwoty wraca do danej klasy, zaś 50% wpłaconej kwoty pozostaje w dyspozycji Rady Rodziców, pod warunkiem, wpłaty 100% składki do 30 kwietnia 2017r.


ZAPROSZENIE NA ZEBRANIE RADY RODZICÓW

W dniu 07 grudnia 2016 r. (środa) o godz. 17.00
w budynku Zespołu Szkół im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku
odbędzie się zebranie i posiedzenie Rady Rodziców/Ogółu Rodziców. 
W spotkaniu przewidziano m.in.: omówienie działalności Rady, sprawy bieżące. W spotkaniu przewidziany jest udział Dyrektora Szkoły.
 
Serdecznie Państwa zapraszamy!
Prezydium Rady Rodziców


Sprawozdanie finansowe z działalności Rady Rodziców za okres II półrocza roku szkolnego 2015/2016.
 
Prezydium Rady Rodziców

 


 

WAŻNE !!! - INFORMACJA DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW PRAWNYCH
 
W dniu 30.09.2016 r. (piątek) o godzinie 17,00 – odbyło się Walne Zebranie Ogółu Rodziców/ Opiekunów Prawnych Uczniów Zespołu Szkół im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku, podczas którego odbyły się m.in. wybory do Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2016/2017 oraz wybory członków Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców na rok szkolny 2016/2017. Poniżej zamieszczamy wyniki przeprowadzonych głosowań:
 
SKŁAD RADY RODZICÓW - ROK SZKOLNY 2016/2017:

PREZYDUIM RADY RODZICÓW:
1. Siubdzia Dariusz - Przewodniczący
2. Gliszczyńska Anna - Wiceprzewodnicząca
3. Miłaszewska-Kołodziejczak Barbara - Sekretarz
4. Białoch Zbigniew - Skarbnik
5. Smolińska Monika - Członek
6. Białoch Małgorzata - Członek

KOMISJA REWIZYJNA RADY RODZICÓW - ROK SZKOLNY 2016/2017:
1. Taciak Irena - Przewodnicząca
2. Tomaszewicz Aleksandra - Członek
3. Gołubińska Kinga - Członek
 
Wysokość rocznej składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2016/2017 wynosi:
A)    15,00 zł – za jednego ucznia,
B)    20,00 zł – za rodzeństwo lub więcej dzieci z tej samej Rodziny.
 
Przypominamy, że wszystkie wnoszone przez Państwa opłaty i środki finansowe zostają w Szkole i są do dyspozycji Naszych Dzieci. To tylko 1,50 zł miesięcznie zakładając 10 miesięczny okres roku szkolnego, a bardzo wspomaga i umożliwia wspieranie szkolnych imprez, inicjatyw oraz zakup doposażenia w elementy, które nie mieszczą się w budżecie szkolnym i inne. 

Decyzją Walnego Zebrania Rady Rodziców z dnia 30 września 2016 r. postanawia się co do  wprowadzenia w roku szkolnym 2016/2017 i ustanowienia podziału procentowego kwot wpłaconych przez daną Klasę na Radę Rodziców w stosunku:
A)    60% do 40%, czyli 60% wpłaconej kwoty wraca do danej klasy, zaś 40% wpłaconej kwoty pozostaje w dyspozycji Rady Rodziców, pod warunkiem wpłaty 100% składki do 28 lutego 2017r.;
B)    50% do 50%, czyli 50% wpłaconej kwoty wraca do danej klasy, zaś 50% wpłaconej kwoty pozostaje w dyspozycji Rady Rodziców, pod warunkiem, wpłaty 100% składki do 30 kwietnia 2017r.
 
Informujemy Państwa, że podania w sprawie dofinansowania wycieczek przyjmujemy tylko i wyłącznie do 15 maja - ta data jest terminem ostatecznym !!!

- w załączeniu wzór podania do Rady Rodziców…

Dodatkowo Rada Rodziców przypomina, że podania o dofinansowanie przez Radę Rodziców wycieczek szkolnych, jak tez innych bieżących wydarzeń związanych z życiem Szkoły należy składać najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem ich realizacji.
 
 

Prezydium Rady Rodziców


ZEBRANIE RADY RODZICÓW

W dniu 30.09.2016 r. (piątek ) o godzinie 17.00 – odbędzie  się Walne Zebranie Ogółu Rodziców/ Opiekunów Prawnych uczniów Zespołu Szkół im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku, podczas którego odbędą  się m.in. wybory do Rady Rodziców na rok szkolny 2016/2017. Zebranie otworzy i poprowadzi do czasu wyboru przewodniczącego Dyrektor Szkoły Pan Rafał Stasik

 


 

Rok 2015/2016
Informacja:
W dniu 20 maja 2016r. odbyło sie posiedzenie Prezydium Rady Rodziców. Tematem obrad było rozpatrzenie podań złozonych do Rady Rodziców. W wyniku obrad, ustalen i dyskusji Rada Rodziców postanowiła rozpatrzyć złożone do niej podanie o wsparcie finansowe. Wyniki są zilustrowane w zestawieniu tabelarycznym zawartym poniżej w załączeniu do informacji Rady Rodziców.
W załączeniu:
- wydatkowanie kwoty z Rady Rodziców - dofinansowanie podań.


Informacja ze spotkania Ogólnego Zebrania Rady Rodziców
 
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że dnia 15 marca 2016 roku (wtorek) w siedzibie Zespołu Szkół im. Jana III Sobieskiego przy ulicy Wiatracznej nr 5 w Szczecinku odbyło się Walne Zebranie Ogółu Rady Rodziców i Opiekunów Prawnych uczniów Naszej Szkoły. 
W porządku obrad było m.in. omówienie realizacji zadań za I półrocze roku szkolengo 2015/2016 oraz przedstawienie sprawozdania finansowego z realizacji działań w tymże okresie. Uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele Rodziców i Opiekunów Prawnych podjęli stosowne uchwały o przyjęciu sprawozdań z działalności Prezydium Rady Rodziców, jak i sprawozdania finansowego za I półrocze roku szkolnego 2015/2016 (sprawozdania w załączeniu).
 
W zebraniu uczestniczyli również przedstawiciele Dyrekcji Szkoły. Obecni byli: Rafał Stasik Dyrektor Szkoły oraz Marzena Szczerbińska Wicedyrektor Szkoły. Sprawy bieżące oraz wolne forum dyskusyjne zakończyły wtorkowe spotkanie Rady Rodziców.
Prezydium Rady Rodziców serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom spotkania oraz przybyłym Rodzicom, Opiekunom Prawnym i zaproszonym Gościom za czynny udział i zaangażowanie podczas zebrania.
 
W załączeniu do informacji:
a) porządek zebrania Rady Rodziców - 15.03.2016 r.;
b) sprawozdanie merytoryczne z działalności Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku za I półrocze 2015/2016;
c) sprawozdanie finansowe z działalności Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku za I półrocze 2015/2016.
 
Tekst: Prezydium Rady Rodziców


OGŁOSZENIE

W dniu 15 marca 2016 r. (wtorek) o godz. 17.00
w budynku Zespołu Szkół im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku
odbędzie się zebranie Ogółu Rodziców i posiedzenie Rady Rodziców.
OBECNOŚĆ RODZICÓW OBOWIĄZKOWA!
 

W spotkaniu przewidziano m.in.: omówienie działalności Rady: merytoryczne i finansowe za  I półrocza roku szkolnego 2015/2016, sprawy bieżące. W spotkaniu przewidziany jest udział Przedstawicieli Dyrekcji Szkoły.

 

Serdecznie Państwa zapraszamy!

Prezydium Rady Rodziców


OGŁOSZENIE
W dniu 18.11.2015 r. (środa) o godz. 17.00
w budynku Zespołu Szkół im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku
odbędzie się posiedzenie Rady Rodziców.
OBECNOŚĆ RODZICÓW OBOWIĄZKOWA!

CZŁONKOWIE RADY RODZICÓW (Przedstawiciele poszczególnych klas):
Integracyjna Szkoła Podstawowa

0 (19)                   Zbigniew Białoch, Kamila Bakuła-Beśka, Ewa Karawajska
I a (19)                 Kinga Gołpińska, Magdalena Nowak, Anna Mastyła
I b (20)                 Monika Adamczewska, Barbara Miłaszewska-Kołodziejczak, Bogusława Bartosik
II a (18)                Karolina Andrysz, Wioleta Giłka, Danuta Paliło
II b (19)                Ewa Karawajska, Agata Makaryk, Agnieszka Dziedziejko, Joanna Wieczorek
III a (20)               Anna Gliszczyńska, Aneta Kisiel, Monika Kisiel
IV a (18)               Zbigniew Białoch, Liliana Prokopiak, Elżbieta Jabłuszewska
IV b (20)               Henryk Kowalewski, Jolanta Mikołajewska, Kinga Gołubińska
V a (27)                Sylwia Żakowska, Małgorzata Malczyk, Piotr Konefał
VI a (24)               Romana Kostrzewa, Daria Mazurek, Marzena Charmuszko
Gimnazjum Nr 2
I a (26)                 Katarzyna Pancer, Małgorzata Grabiec, Piotr Potykanowicz
I b (25)                 Agnieszka Tubielewicz, Sławomir Elegańczyk, Edyta Sobczak
I c (24)                 Agnieszka Tomiałowicz, Grażyna Foltyniewicz, Artur Zwolan
I d (26)                 Kamila Jankowiak, Beata Mikołajun, Grażyna Skarbowska
I e (25)                 Magdalena Księżopolska, Zbigniew Trzciński, Małgorzata Kadej
I f (18)                  Barbara Ziętara, Angelika Ryźlak, Aleksandra Rodziewicz
II a (21)                Ewa Marciniak, Bogumiła Zawadzka, Dorota Salmanowicz
II b (25)                Dariusz Siubdzia, Paweł Mieczkowski, Jadwiga Ławryk
II c (24)                Agnieszka Korwel, Joanna Racisz, Irena Taciak
II d (23)                Aleksandra Tomaszewicz, Elżbieta Ciesek, Agnieszka Żemło
II e (26)                Katarzyna Kiedel, Dariusz Jaworski, Mariola Piecewicz
II f (22)                 Grzegorz Dunaj, Bożena Lipnicka, Anita Olekszyk
II g (28)                Dariusz Siatkowski, Jolanta Rudnicka, Agnieszka Leboda
III a (21)               Anna Gliszczyńska, Anna Franczak, Małgorzata Szubert
III b (21)               Katarzyna Kulik, Sylwia Kowalczyk, Aneta Krzysztofiak
III c (27)               Elżbieta Dorynek, Monika Smółka, Anna Szopa
III d (29)               Iwona Jasik, Julita Maśnicka, Monika Nawrocka
III e (27)               Krystyna Szwed, Ewa Trzcińska, Karina Lelejko


Informacja z obrad Walnego Zebrania Rady Rodziców:
 
W dniu 18 listopada 2015 r. w siedzibie Zespłu Szkół im. Jana III Sobieskiego przy ulicy Wiatracznej nr 5 w Szczecinku odbyło się Walne Zebranie Rady Rodziców i Opiekunów Prawnych uczniów Szkoły. 
W porzadku obrad omawiano m.in.: plan pracy Rady Rodziców na rok szkolny 2015/2016 oraz plan finansowy Rady Rodziców na rok szkolny 2015/2016. Zebrani przedstawiciele Rodziców i Opiekunów Prawnych podjeli stosowne uchwały o przyjeciu i wdrożeniu w życie ww. planów na rok szkolny 2015/2016.
Sprawy bieżące oraz wolne forum dyskusyjne zakończyły środowe obrady Rady Rodziców.
Prezydium Rady Rodziców serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom spotkania oraz przybyłym Rodzicom i Opiekunom Prawnym za czynny udział i zaangazowanie podczas zebrania.
 
 
W załączeniu do informacji:
a) porzadek zebrania,
b) plan pracy Rady Rodziców na rok szkolny 2015/2016,
c) plan finansowy Rady Rodziców na rok szkolny 2015/2016.WAŻNE - INFORMACJA DLA RODZICÓW !!!
 
W dniu 30.09.2015 r. (środa) o godzinie 17,00 – odbyło się Walne Zebranie Ogółu Rodziców/ Opiekunów Prawnych uczniów Zespołu Szkół im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku, podczas którego odbyły się m.in. wybory do Rady Rodziców na rok szkolny 2015/2016.
 
SKŁAD RADY RODZICÓW - ROK SZKOLNY 2015/2016:

PREZYDUIM RADY RODZICÓW:

1. Dariusz Siubdzia - Przewodniczący
2. Anna Gliszczyńska - Wiceprzewodnicząca
3. Grzegorz Dunaj - Wiceprzewodniczący
4. Barbara Miłaszewska-Kołodziejczak - Sekretarz
5. Zbigniew Białoch - Skarbnik
6. Paweł Mieczkowski - Członek
KOMISJA REWIZYJNA RADY RODZICÓW - ROK SZKOLNY 2015/2016:
1. Ewa Marciniak - Przewodnicząca
2. Korwel-Wróbel Agnieszka - Członek
3. Kinga Gołubińska - Członek
 
Wysokość rocznej składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2015/2016:

 • 15,00 zł – za jednego ucznia,
 • 20,00 zł – za rodzeństwo lub więcej dzieci z tej samej Rodziny.

 
Przypominamy, że wszystkie środki zostają w Szkole i są do dyspozycji Naszych DzieciTo tylko 1,50 zł miesięcznie zakładając 10 miesięczny okres roku szkolnego, a umożliwia wspieranie szkolnych imprez, inicjatyw oraz doposażenia w elementy, itp.; które nie mieszczą się w budżecie szkolnym. 
Decyzją Walnego Zebrania Rady Rodziców z dnia 30 września 2015 r. postanawia się co do wprowadzenia w roku szkolnym 2015/2016 i ustanowienia podziału procentowego kwot wpłaconych przez daną klasę na Radę Rodziców w stosunku:

 1. 80% do 20%, czyli 80% wpłaconej kwoty wraca do danej klasy, zaś 20% wpłaconej kwoty pozostaje w dyspozycji Rady Rodziców, pod warunkiem tylko i wyłącznie dokonania wpłaty przez daną klasę kwoty w wysokości pełnej, tj.: 100% składki klasowej na Radę Rodziców do dnia 31 grudnia 2015 r.;
 2. 70% do 30%, czyli 70% wpłaconej kwoty wraca do danej klasy, zaś 30% wpłaconej kwoty pozostaje w dyspozycji Rady Rodziców, pod warunkiem, gdy wpłata od danej klasy na Radę Rodziców jest na poziomie 90 % składki klasowej na Radę Rodziców danej klasy;
 3. 60% do 40%, czyli 60% wpłaconej kwoty wraca do danej klasy, zaś 40% wpłaconej kwoty pozostaje w dyspozycji Rady Rodziców, pod warunkiem, gdy wpłata od danej klasy na Radę Rodziców jest na poziomie do 80 % składki klasowej na Radę Rodziców danej klasy.

Informujemy, że podania w sprawie dofinansowania wycieczek przyjmujemy tylko i wyłącznie do 15 maja - ta data jest terminem ostatecznym !!!
- w załączeniu wzór podania do Rady Rodziców…
Ponadto Rada Rodziców przypomina, że podania o dofinansowanie przez Radę Rodziców wycieczek czy innych wydarzeń związanych z życiem szkoły należy składać najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem realizacji.

 


 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2014/2015

 

Sprawozdanie Finansowe z działalności Prezydium Rady Rodziców przy Zespole Szkół

 

Im. Jana III Sobieskiego ul Wiatraczna 5 78-400 Szczecinek;

Za okres sprawozdawczy od 19.09.2014R. do 27.02.2015R.

(I – półrocze 2014/2015)

 

Prezydium Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Jana III Sobieskiego. W pierwszym półroczu roku szkolnego 2014/2015 postanowiło dofinansować ze środków gromadzonych na rachunku Rady Rodziców następujące przedsięwzięcia realizowane w Szkole:

1. Kwotę równą = 300, 00, zł (słownie: trzysta złotych zero groszy); według uznania Prezydium Rady Rodziców na cele związane z finansowaniem turnieju Mikołajkowego.

2. Kwotę równą = 100, 00, zł (słownie: Stu złotych zero groszy). Według uznania Prezydium Rady Rodziców na cele związane z finansowaniem zakupu klocków do świetlicy szkolnej

3. Kwotę równą = 400, 00,zł (słownie: czterysta złotych zero groszy). Kwota wypłacona w wyżej wymienionej wysokości została rozdysponowana według uznania Prezydium Rady Rodziców na sfinansowanie balu karnawałowego dla klas 0-III

4. Kwotę równą = 1154.20,zł (słownie: tysiąc sto pięćdziesiąt cztery złotych dwadzieścia groszy ), na zadanie wykazane przez Prezydium Rady Rodziców ujęte w protokolarzu zebrań na cel związany z testami próbnymi klas gimnazjalnych.

5. Kwotę równą = 30, 00zł (słownie: trzydzieści złotych 00/100 ) na opłaty bankowe z tytułu prowadzenia rachunku.

6. Kwotę równą = 4521.76Zł (słownie: cztery tysiące pięćset dwadzieścia jeden złotych siedemdziesiąt sześć groszy ). Kwota wypłacona w wyżej wymienionej wysokości została rozdysponowana według uznania Prezydium Rady Rodziców na cele związane z zakupem: Rzutników multimedialnych szt. 3

Rozchód ogółem w okresie sprawozdawczym to kwota rzędu 6, 505, 96-zł; (słownie: sześć tysięcy pięć set pięć złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy).

Saldo na dzień : 27 02 2015r.wynosiło + 4 802,70 zł

 

 

Sprawozdanie Finansowe z działalności Prezydium Rady Rodziców przy Zespole Szkół

 

 

Im. Jana III Sobieskiego ul Wiatraczna 5 78-400 Szczecinek;

Za okres sprawozdawczy od 27.02.2015R. do 20.08.2015R.

(II– półrocze 2014/2015)

 

W drugim semestrze roku szkolnego 2014/2015

Saldo na dzień: 27 02 2015r.wynosiło + 4 802, 70 zł

Przychód ogółem w okresie sprawozdawczym to kwota rzędu 8 730, 00zł (słownie: osiem tysięcy siedemset trzydzieści złotych 00 groszy)

Rozchód ogółem w okresie sprawozdawczym to kwota rzędu 12, 036, 00-zł; (słownie: dwanaście tysięcy sto trzydzieści sześć złotych 00 groszy).

Saldo według wyciągu bankowego nr: O5401KONE00 z dnia 20, 08, 2015 wynosiło 1 496, 70 (tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt groszy)

W roku szkolnym 2014/2015 odnotowano wpłaty z tyt. Komitetu Rodzicielskiego w kwotach

Klasy Integracyjna szkoła podstawowa.- 1 790,00 (w II sem; 430, 00zł)

Klasy gimnazjum.- 2 470, 00 zł (w II sem; 2 320, 00zł)

Wpływy od sponsorów odnotowano na poziomie 5980, 00 zł.


Prezydium Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Jana III Sobieskiego. W drugim półroczu roku szkolnego 2014/2015 postanowiło dofinansować ze środków gromadzonych na rachunku Rady Rodziców następujące przedsięwzięcia realizowane w Szkole:

1. Kwotę równą = 1980, 00zł (słownie: tysiąc dziewięćset osiemdziesiąt złotych zero groszy); według uznania Prezydium Rady Rodziców na cele związane z finansowaniem X rocznicy nadania imienia szkole W/w kwotę przekazali sponsorzy.

2. Kwotę równą = 350, 00zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych zero groszy). Według uznania Prezydium Rady Rodziców na cele związane z finansowaniem wyjazdu Jędrzeja Gliszczyńskiego ucznia II kl. Integracyjnej szkoły podstawowej na Ogólnopolski finał Konkursu recytatorskiego w Starachowicach

3. Kwotę równą = 600, 00zł (słownie: sześćset złotych zero groszy). Kwota wypłacona w wyżej wymienionej wysokości została rozdysponowana według uznania Prezydium Rady Rodziców na sfinansowanie balu Absolwenta dla klas III gimnazjum

4. Kwotę równą = 3880.00,Zł (słownie: trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt złotych 00 groszy), na dofinansowania dla klas na wycieczki szkolne oraz nagrody z okazji zakończenia roku szkolnego.

5. Kwotę równą =551.00Zł. |(Słownie pięćset pięćdziesiąt jeden złotych 00 groszy)). Kwota wypłacona w wyżej wymienionej wysokości została rozdysponowana według uznania Prezydium Rady Rodziców na sfinansowanie Listów gratulacyjnych oraz dyplomów dla najlepszych uczniów.

6. Kwotę równą=650.00Zł (słownie; sześćset pięćdziesiąt złotych 00 groszy) Kwota wypłacona w wyżej wymienionej wysokości została rozdysponowana według uznania Prezydium Rady Rodziców na

Nagrody w konkursach tematycznych organizowanych w szkole oraz na zakup farb do malowania twarzy na piknik rodzinny.

7. Kwotę równą = 25, 00zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych 00/100) na opłaty bankowe z tytułu prowadzenia rachunku.

8. Kwotę równą = 4000.00Zł (słownie: cztery tysiące złotych 00 groszy). Kwota wypłacona w wyżej wymienionej wysokości została Przekazana dla Dyrektora szkoły na cele związane z poprawą bezpieczeństwa uczniów np. monitoring wizyjny itp.

 

 


 

Rok 2014/2015

 

 

 

 


Podania o dofinansowanie przez Radę Rodziców wycieczek czy wydarzeń związanych z życiem szkoły należy składać najpóźniej dwa tygodnie przed terminem realizacji.

 

 

 


 

 

 


20 listopada odbyło się zebranie Rady Rodziców. Stosownymi uchwałami przyjęte zostały:

 


 Zebranie Rady Rodziców odbędzie się w czwartek, 20 listopada, o godzinie 17.30. Zpraszamy!

 25.09.2014 r. - odbyły sie wybory do Rady Rodziców
 
Wyskość rocznej składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2014/2015:

 • 15,00 zł - jeden uczeń
 • 20,00 zł - rodzeństwo lub więcej dzieci z tej samej Rodziny

Przypominamy, że wszyskie środki zostają w szkole i są do dyspozycji naszych dzieci. To tylko 1,50 zł miesięcznie, a umożliwia wspieranie szkolnych imprez, inicjatyw i doposażenia w elementy, które nie mieszczą się w budżecie.

 


SKŁAD RADY RODZICÓW - ROK SZKOLNY 2014/2015:

PREZYDUIM RADY RODZICÓW:
Dariusz Siubdzia - Przewodniczący
Anna Gliszczyńska - Wiceprzewodnicząca
Agnieszka Zawadzka - Wiceprzewodnicząca
Małgorzata Jurewicz - Sekretarz
Sławomir Szwinto - Skarbnik
Paweł Mieczkowski - członek

CZŁONKOWIE RADY RODZICÓW (Przedstawiciele poszczególnych klas):

Integracyjna Szkoła Podstawowa

Oddział przedszkolny                   Agnieszka Prokop,  Magdalena Konopińska, Anna Mastyła
Klasa I A                                         Danuta Paliło, Wioleta Giłka, Karolina Andrycz
Klasa I B                                         Paweł Mieczkowski
Klasa II A                                        Anna Gliszczyńska, Aneta Kisiel, Monika Kisiel
Klasa III A                                       Zbigniew Białoch, Violetta Chwyć, Sylwia Zalewska
Klasa III B                                       Henryk Kowalewski, Sylwia Wysoczańska, Jolanta Mikołajewska
Klasa IV A                                       Sylwia Żakowska, Małgorzata Broszko-Malczyk,  Kinga Karapyta
Klasa V A                                        Romana Kostrzewa, Marzena Charmuszko, Robert Krzyżaniak
Klasa VI A                                       Ewa Osińska, Ewa Trzcińska, Barbara Ziętara

Gimnazjum Nr 2

Klasa I A                                         Magdalena Prorok, Ewa Marciniak, Bogumiła Zawadzka
Klasa I B                                         Paweł Mieczkowski, Dariusz Siubdzia, Jadwiga Ławryk
Klasa I C                                         Sylwia Ciecińska, Joanna Przyborowska, Alina Chylak
Klasa I D                                         Agnieszka Żemło, Katarzyna Pancer, Joanna Gieczys
Klasa I E                                         Beata Kuźmińska, Sebastian Bołądź, Marta Nowacka
Klasa I F                                         Andrzej Dunaj, Anita Olekszyk, Bożena Lipnicka
Klasa I G                                        Jolanta Rudnicka, Kulikowska Anna, Dariusz Siatkowski
Klasa II A                                       Anna Gliszczyńska, Anna Franczak, Małgorzta Szubert
Klasa II B                                       Sylwia Kowalczyk, Aneta Domaracka, Aneta Krzysztofiak
Klasa II C                                       Elżbieta Broniszewska, Barbara Kucharska, Renata Szczęsna
Klasa II D                                       Iwona Jasik, Julita Maśnicka, Monika Nawrocka
Klasa II E                                       Krystyna Szwed, Ewa Trzcińska, Karina Lelejko-Juskowiak
Klasa II F                                       Dariusz Krzyżaniak, Monika Uchnast, Elżbieta Dorynek
Klasa III A                                      Grażyna Kogut, Anna Pilecka, Justyna Kniaź
Klasa III B                                      Beata Herbaczewska-Czarnecka, Agnieszka Piecewicz
Klasa III C                                      Sławomir Szwinto, Magdalena Kuhnke, Agata Łukaszewicz
Klasa III D                                      Grzegorz Dunaj,  Paweł Tranbowicz, Jadwiga Piórkowska
Klasa III E                                      Agnieszka Zawadzka, Ewa Tośko, Agnieszka Mińczykow


KOMISJA REWIZYJNA RADY RODZICÓW:
Ewa Marciniak
Danuta Paliło
Sylwia Ciecińska
Sprawozdanie finansowe za rok szkolny 2013/2014

 

 

 

Rok 2013/2014

 

 


W roku szkolnym 2013/2014 Rada Rodziców aktywnie wspierała działania mające na celu bezpośrednią pomoc uczniom oraz doposażenie infrastruktury i wsparcie działań szkoły. 
Wydatki:

 • zakup nagród rzeczowych na zakończenie roku - 1.850,00 zł
 • bale -                                                                                550,00 zł
 • dofinansowanie wycieczek -                                        690,00 zł
 • dofinansowanie wyposażenia szkoły -                   4.980,00 zł
 • konkursy szkolne -                                                         420,00 zł
 • Samorząd Uczniowski -                                                300,00 zł
 • dofinansowanie celowe uczniów -                          3.920,00 zł
 • RAZEM -                                                                     12.710, 00 zł 

Wpłaty na Radę Rodziców w roku szkolnym 2013/2014 wyniosły łącznie 3.775,00 zł (ISP - 1750,00 zł, Gimnazjum 2025,00 zł).

 Informujemy, że podania w sprawie dofinansowania wycieczek przyjmujemy do 15 maja.
 Zebranie Rady Rodziców odbędzie się 20 maja o godzinie 18.00. Zapraszamy

 PLAN FINANSOWY RADY RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLANOWANE DOCHODY

 • WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW - 3.750,00 (prognoza na podstawie wpłat w roku szkolnym 2012/2013)
 • POZOSTAŁOŚĆ Z ROKU POPRZEDNIEGO - 2.480, 00

PLANOWANE WYDATKI

 • POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW - 1.000,00
 • POMOC PRZY ORGANIZACJI IMPREZ SZKOLNYCH - 400,00
 • NAGRODY DLA NAJLEPSZYCH UCZNIÓW - 200,00
 • DOFINANSOWANIE KÓŁEK ZAINTERESOWAŃ - 500,00
 • KONKURSY SZKOLNE - 500,00
 • DOFINASOWANIE ZABAW (KARNAWAŁOWA, MIKOŁAJKOWA) - 500,00
 • KONKURSY ORGANIZOWANE PRZEZ RADĘ RODZICÓW - 400,00
 • UDZIAŁ W UROCZYSTOŚCIACH SZKOLNYCH - 150,00
 • POMOC FINANSOWA DA SZKOŁY - 1.000,00
 • DZIEŃ DZIECKA - 500,00
 • DOFINASOWANIE BIBIOTEKI SZKOLNEJ - 300,00
 • POŻEGNANIE KLAS VI ISP ORAZ III GIMNAZJUM - 1.000, 00
 • INNE - 1.000,00

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK SZKOLNY 2012/2013

Rok szkolny 2012/2013 Rada Rodziców rozpoczęła ze stanem konta: 5.374,14 (wyciąg nr 46203000451110000002477530 - 1/2012).

W roku szkolnym 2012/2013 Rada Rodziców podjęła wiele różnorakich działań mających na celu bezpośrednią i pośrednią pomoc całej społeczności uczniowskiej.

DOFINANSOWALIŚMY:

 • TURNIEJ MIKOŁAJKOWY - 300,00
 • SAMORZĄD UCZNIOWSKI - 350,00
 • KONKURSY SZKOLNE - 850,00
 • ZAKUP SPRZĘTU NAGŁOŚNIENIOWEGO - 2.000,00
 • PROJEKT ZAJĘĆ W BIBLIOTECE - 150,00
 • IMPREZY SPORTOWO-REKREACYJNE - 600,00
 • WARSZTATY PLASTYCZNE - 50,00
 • WYCIECZKI KLASOWE - 730,00
 • SZKOLNY DZIEŃ SPORTU - 300,00
 • DZIEŃ PATRONA SZKOŁY - 300,00
 • REJESTRATORY CYFROWE - 2.000,00
 • NAGRODY DLA NAJEPSZYCH SPORTOWCÓW - 800,00
 • POŻEGNANIE DRUŻYNY KOSZYKARZY - 150,00
 • NAGRODY NA ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO (GIMNAZJUM) - 1.200,00
 • NAGRODY NA ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO (ISP) - 435,00
 • RAZEM - 10.215,00

Wyskość rocznej składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2013/2014:

 • 15 zł - jeden uczeń
 • 20 zł - rodzeństwo

Przypominamy, że wszyskie środki zostają w szkole i są do dyspozycji naszych dzieci. To tylko 1,5 zł miesięcznie, a umożliwia wspieranie szkolnych imprez, inicjatyw i doposażenia w elementy, które nie mieszczą się w budżecie.

 


 


Regulamin Rady Rodziców
 PRZEKAŻ 1% SWOJEGO PODATKU - SZCZEGÓŁY


 

Wszystkich rodziców i sympatyków Rady Rodziców, którzy mają głowę pełną pomysłów i chcieliby nam pomóc, zapraszamy do współpracy. Wszystkie osoby chcące wesprzeć naszą działalność zachęcamy do wpłat na konto:

RADA RODZICÓW
Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku
BGŻ SA
46 2030 0045 1110 0000 0247 7530

 

 


LIBRUS - dziennik elektroniczny - oceny, frekwencja, zachowanie pod rodzicielskim okiem

e-Dziennik to m.in.:
 • poprawa frekwencji Uczniów w szkole – natychmiastowe przesłanie informacji o nieobecności dziecka do Rodzica;
 • poprawa wyników nauczania dzięki stałemu monitorowaniu postępów w nauce;
 • skuteczne przeciwdziałanie problemom wychowawczym poprzez stałą współpracę Nauczycieli z Rodzicami;
 • zwiększenie zaangażowania Rodziców w planowanie i realizację zadań szkoły;
 • ograniczenie biurokracji w szkole i możliwość efektywniejszego wykorzystywania danych;
 • dostosowanie poziomu informatyzacji szkoły do standardów europejskich;

ZOBACZ PREZENTACJĘ AKTYWACJI LIBRUSA

Dodatkowo system udostępnia konto demonstracyjne - warto się zapoznać!!!
Login: 13335
Hasło: librus11


SKŁAD RADY RODZICÓW - ROK SZKOLNY 2013/2014

PREZYDUIM
Małgorzata Salmanowicz - przewodnicząca
Agnieszka Zawadzka - wiceprzewodnicząca
Agnieszka Żemło - wiceprzewodnicząca
Przemysław Stefański - skarbnik
Małgorzata Jurewicz - sekretarz

CZŁONKOWIE
Monika Adamczewska
Anna Gliszczyńska
Maria Górkiewicz-Kuta
Iwona Jasik
Emilia Jaskółka
Anna Klebuc
Grażyna Kogut
Anna Komanowska
Romana Kostrzewa
Aneta Krzysztofiak
Daruisz Krzyżaniak
Katarzyna Kulik  
Julita Maśnicka
Iwona Matysiak
Paweł Mieczkowski
Monika Nawrocka
Karina Lelejko-Juskowiak
Małgorzata Szubert
Krystyna Szwed-Kasok
Sławomir Szwinto
Dorota Pietrzak
Jolanta Tawacka
Krzysztof Witkowski

KOMISJA REWIZYJNA
Anna Gliszczyńska
Katarzyna Kulik
Krzysztof Witkowski