Psycholog

PSYCHOLOG
mgr Ewa Bugaj-Zalewska
Rok szkolny 2019/2020
Godziny pracy psychologa:Pon.    7.50 - 13.00
Wt.     7.50 - 12.50
Śr.     7.50 - 13.00
Czw.    7.50 - 12.50
Pt.     7.50 - 11.15

Zadania psychologa.

Do zadań psychologa szkolnego należą w szczególności:


1) Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno - pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.
2) Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu rozwiązywania problemów wychowawczych, wspierania rozwoju ucznia.
3) Wspieranie nauczycieli, wychowawców  klas w udzielaniu pomocy psychologiczno - pedagogicznej, rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów.
4) Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania.
5) Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.
6) Wspieranie uczniów w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia i zawodu.
7) Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.
8) Prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
9) Wspieranie wychowawców klas i zespołów wychowawczych w realizacji programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły.

 
 


Podstawowe zadania psychologa szkolnego do realizacji w trakcie roku szkolnego:- Udzielanie wsparcia i poradnictwa psychologicznego uczniom, rodzicom i nauczycielom.

- Podejmowanie działań interwencyjnych wobec uczniów w sytuacjach trudnych i kryzysowych.

- Diagnozowanie sytuacji wychowawczej uczniów w celu wspierania rozwoju oraz określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

- Prowadzenie zajęć integracyjnych dla uczniów klas pierwszych gimnazjum.

- Rozwijanie wśród uczniów umiejętności społecznych, konstruktywnego rozwiązywania problemów, nauczanie sposobów służących radzeniu sobie ze stresem.

- Udzielanie pomocy uczniom w planowaniu kierunku dalszego kształcenia.

- Prowadzenie konsultacji dla rodziców/opiekunów opiekunów nauczycieli – wychowawców.

- Kształtowanie w uczniach poczucia odpowiedzialności za siebie i innych.

- Wspieranie wychowawców klas oraz zespołów problemowo-zadaniowych w działaniach wynikających z programu profilaktycznego i wychowawczego szkoły.

- Prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.

- Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku ucznia.

- Udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych, wynikających z realizowania przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

- Diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia.

- Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.


Działalność psychologa poza placówką:
- Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – od listopada 2011 roku członek zespołu (praca w grupach roboczych: lider/członek).