Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dla rodziców/prawnych opiekunów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)  informuję, iż:
 
 1. administratorem danych osobowych ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych jest Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego ul. Wiatraczna 5, email: sp5szczecinek@interia.eu ;
 1. kontakt z inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku, email: kontakt@iod-szczecinek.pl ;
 1. dane osobowe ucznia i  rodzica będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce, bądź na podstawie wcześniej wyrażonej zgody;
 1. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa bądź na podstawie umowy powierzenia danych;
 1. Pani/Pana dane osobowe i dane dziecka będą przechowywane przez okres wskazany przez przepis prawa tj. Ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 2. posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i danych dziecka  oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
 1. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;
 2. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy ustawy – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59)

OBIEKT MONITOROWANY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)  informuję, iż:
 
 1. administratorem monitoringu jest Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku ul. Wiatraczna 5, email: sp5szczecinek@interia.eu
 1. kontakt z inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku, email: kontakt@iod-szczecinek.pl
 1. monitoring stosowany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły;
 1. podstawą przetwarzania danych z monitoringu jest art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.);
 1. obraz z monitoringu podlega rejestracji i jest przechowywany przez okres 30 dni;
 1. osoba zarejestrowana przez monitoring ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania;
 1. osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.