Logopeda

LOGOPEDA, SURDOLOGOPEDA, NEUROLOGOPEDA
mgr Sylwia Solarska


GODZINY PRACY LOGOPEDY:

PONIEDZIAŁEK - 8.00 - 9.40 - 12.45 -14.35

WTOREK - 8.00 - 10.35 - 12.45- 15.30

ŚRODA - 8.00 - 9.40 - 11.40- 15.20

CZWARTEK - 7.05 - 9.40 - 11.40- 14.25

PIĄTEK - 7.05 - 10.35 - 11.40- 13.30

 

Do zadań logopedy należy w szczególności:

 

 

1. Diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów,

2. Prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;

3. Wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w:

 

 

  • Rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów  w celu określenia mocnych stron ucznia oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola i szkoły
  • Udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej
4. Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, we współpracy z najbliższym środowiskiem ucznia

5. Współdziałanie w opracowaniu programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły i jego ewaluacji,

6. Wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły 


 Do głównych zadań surdologopedy należy:

- wychowanie lub rozwijanie różnych sposobów komunikowania się, czyli umiejętności nadawania i odbierania tekstów słownych, pisemnych  lub sygnalizacyjnych dzieci z wadą słuchu, czyli przygotowanie do swobodnego porozumiewania się z otoczeniem,

- Kształtowanie mowy, czyli dbanie o jej najlepszy rozwój pod względem fonetycznym, leksykalnym, gramatycznym,

- doskonalenie wyrazistości wypowiedzi i terapia rozumienia tekstów słownych przez osoby z wadą słuchu,

- eliminowanie zachowań zakłócających proces komunikowania się oraz kształtowanie wszechstronnego i zintegrowanego rozwoju psychomotorycznego,

- organizowanie współpracy i współdziałania ze specjalistami wspierającymi rozwój dzieci z wadą słuchu


Neurologopeda zajmuje się diagnozą i terapią osób, u których występują zaburzenia mowy i języka powstałe w wyniku uszkodzeń i dysfunkcji układu nerwowego.
 
Zadania neurologopedy:

- diagnozuje występowanie dysfunkcji u pacjenta zlecając bądź analizując specjalistyczne badania

- opracowuje programy terapeutyczne, dostosowując metody, formy i środki do indywidualnych możliwości pacjenta

- prowadzi i nadzoruje terapię neurologopedyczna u osoby ze stwierdzonymi uszkodzeniami lub dysfunkcjami

- analizuje i kontroluje wyniki terapii

- ściśle współpracuje ze specjalistami z innych dziedzin, celem dostosowania terapii do potrzeb indywidualnych