Doradztwo zawodowe

Jak dobrze wybrać zawód po gimnazjum?
    
 

 
 
                                            DORADCA ZAWODOWY:
                                                     mgr ElŻBIETA SOBOLEWSKA
 
 
 
 Program Wewnątrzszkolnego Doradztwa Zawodowego
 

GODZINY PRACY DORADCY ZAWODOWEGO
W ROKU 2019/2020:

Kazdy I tydzień miesiąca klasa VIII A 14:35- 15:20

Kazdy II Tydzień miesiąca kl VIII B 14:35 -15: 20

Każdy III Tydzień miesiąca Kl VII A 14:35 - 15:20


 
PLAN PRACY DORADCY ZAWODOWEGO
 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5
 
 
WSTĘP
        
         Do funkcji doradztwa zawodowego zalicza się: kierowanie, doradzanie, sugerowanie, pomaganie wwyborze takiej ścieżki edukacyjno -zawodowej, która zagwarantuje pełny rozwój osobowy, czyli samorealizację. Dlatego też zadaniem doradcy zawodowego w gimnazjum jest pomóc uczniom wprzygotowywaniu się do trafnego wyboru szkoły ponadgimnazjalnej i odpowiedniego profilu klasy. Charakter doradztwa zawodowego sprowadza się do tego, że w pełni jest respektowana idoceniana autonomia i indywidualność jednostki. W oparciu o uzyskaną wiedzę na temat posiadanych cech charakteru, zdolności, zainteresowań, predyspozycji zawodowych, stanu zdrowia przedstawia się uczniowi informacje o możliwościach dalszego kształcenia.
 
  CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU
 
            Program został opracowany przez doradcę zawodowego irealizowany jest wśród uczniów klas 3 gimnazjum. Działania prowadzone w ramach orientacji zawodowej zaplanowane są na cały rok szkolny. Zarówno w pierwszym jak i w drugim półroczu prowadzone będą warsztaty zawodoznawcze na których uczniowie poznają:
 
siebie, swoje mocne i słabe strony, zainteresowania, zdolności, predyspozycje, czynniki,jakie należy brać pod uwagę przy wyborze przyszłego zawodu i szkoły
•młodzież zapozna się z zawodami istniejącymi na rynku pracy –uczniowie poznają jakie czynności wykonuje osoba reprezentująca dany zawód, jakie są wymagania
•omawiane będą przeciwwskazania zdrowotne przy wyborze zawodu
•organizowane będą wyjścia na dni otwarte do szkół ponadgimnazjalnych
•nauczyciele szkół średnich zapraszani będą na spotkania z młodzieżą (przedstawią
•oferty szkół, kierunki kształcenia, zasady naboru, zaprezentują foldery, ulotki,broszury,przedstawią pokazy multimedialne)
•współpraca z poradnią psychologiczno –pedagogiczną w organizowaniu działań
•zawodoznawczych (warsztaty prowadzone przez pracowników poradni)
•ankiety – test skłonności zawodowych, test zainteresowań
•warsztaty z młodzieżą prowadzone przez doradcę (zapoznanie z zasadami rekrutacji do szkół, kierunkami, terminem składania kwestionariuszy, rozdanie kart z terminami,omówienie punktacji za poszczególne przedmioty, poinformowanie o dokumentach, jakie są potrzebne do przyjęcia do szkoły)
•zapoznanie uczniów z elektronicznym naborem, podanie uczniom stron internetowych zinformacjami o szkołach i zasadach rekrutacji
 
CELE  SZKOLNEGO DORADRADCY ZAWODOWEGO
         Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej.

 

 1. Przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak:
  - bezrobocie,
  - problemy zdrowotne,
  - adaptacja do nowych warunków pracy i mobilności zawodowej.
 2. Przygotowanie ucznia do roli pracownika.
 3. Przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu przez nie decyzji edukacyjnych i zawodowych.
 4. Pomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu w ramach lekcji przedmiotowych.
 5. Wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy ucznia. 

 ZADANIA SZKOLNEGO DORADCY ZAWODOWEGO

 

 

 1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.
 2. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu i kierunku kształcenia.
 3. Wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym na temat: 
  - rynku pracy,
  - trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,
  - możliwości wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach świata pracy,
  - instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym,
  - alternatywnych możliwości kształcenia dla młodzieży z problemami emocjonalnymi i niedostosowaniem społecznym,
  - programów edukacyjnych Unii Europejskiej,
  - porównywalności dyplomów i certyfikatów zawodowych.
 4. Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom.
 5. Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej.
 6. Kierowanie, w sprawach trudnych, do specjalistów: doradców zawodowych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i urzędach pracy, lekarzy itp.
 7. Koordynowanie działalności informacyjno – doradczej szkoły.
 8. Wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie im informacji i materiałów do pracy z uczniami itp.
 9. Współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie:
  - tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa, zgodnie ze statutem szkoły,
  - realizacji zadań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, zawartych w programie wychowawczym szkoły.
 10. Systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji.
 11. Wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji (Internet, CD, wideo itp.) oraz udostępnianie ich osobom zainteresowanym.
 12. Współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa: kuratoria oświaty, centra informacji i planowania kariery zawodowej, poradnie psychologiczno – pedagogiczne, powiatowe urzędy pracy, zakłady doskonalenia zawodowego.

  FORMY REALIZACJI
 
Moduł I
Poznawanie słabych i mocnych stron
 •ankiety i testy (uzdolnienia, temperament, cechy osobowości, zdolności)
•Jaki ja naprawdę jestem? Poznaj samego siebie –warsztaty.
•Moja przyszłość –kim chcę być? Preferencje zawodowe.
 
 Moduł II
Poznawanie zawodów
•kwalifikacja zawodów
•czas i miejsce pracy
•źródła informacji o zawodach.
 
Moduł III
Planowanie kariery zawodowej uwzględniającej :
•zdolności i umiejętności,
•zainteresowania
•osiągnięcia szkolne
•stan zdrowia.
Lokalny rynek pracy –spotkania z doradcami zawodowymi PUP.
Możliwości dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego (dzień otwarty w szkole)
 
PORADNICTWO INDYWIDUALNE
•Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom;
•Kierowanie uczniów w szczególnych przypadkach do specjalistów.
 
WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI
•Prezentacja założeń pracy informacyjno –doradczej szkoły na rzecz uczniów;
•Włączenie rodziców jako przedstawicieli różnych zawodów do działań z zakresu poradnictwa zawodowego;
•Uzawodowe ich dzieci -rodzic jako pierwszy doradca zawodowy swego dziecka;
•Przedstawienie aktualnej oferty edukacyjnej szkolnictwa ponadgimnazjalnego;
•Konsultacje z rodzicami uczniów którzy mają różnorodne problemy.
 

 

   

 
 


Materiały udostępnione przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowei i Ustawicznej

1. Zainteresowania2. Mocne Strony


3. Nauka


4. Pierwsze Doświadczenia


5. Doskonalenie


6. Wybory


7. Decyzje


8. Zdarzenia


9. Miejsca


10. Satysfakcja